ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν (εφεξής, Προσωπικά Δεδομένα). Παρακαλείστε να διαβάσετε την παρούσα Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσεκτικά.

1. Ποιο νομικό πρόσωπο θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Η Europ Assistance S.A. είναι ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από τον γαλλικό Κώδικα Ασφαλίσεων, με έδρα το Genevilliers (οδός Promenade de la Bonnette 1, 92230 Γαλλία), και τυγχάνει εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Nanterre Γαλλίας με αριθμό μητρώου 450 366 405. Εν προκειμένω και σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 (εφεξής, GDPR) τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα επεξεργάζεται το Yποκατάστημα της ανωτέρω γαλλικής ασφαλιστικής εταιρίας, το οποίο φέρει την επωνυμία Europ Assistance Greek Branch και εδρεύει στον Ταύρο Αττικής (οδός Πειραιώς 205 & Παν. Τσαλδάρη, 17778 Αθήνα), με ΑΦΜ 997520759/ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (εφεξής, το Υποκατάστημα), σύμφωνα με τους κάτωθι ορισμούς: Α. Το Υποκατάστημα είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Controller) αναφορικά με τις κύριες ασφαλιστικές συμβάσεις οδικής βοήθειας που συνάπτει απ’ ευθείας με πελάτες. Επίσης το Υποκατάστημα είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναφορικά με τις συμβάσεις που συνάπτει με Υπεργολάβους Europ Assistance Greece S.A.GREEK BRANCH Πειραιώς 205 & Παναγή Τσαλδάρη (Χαμοστέρνας), TK:17778 Ταύρος, Τηλ: 210 3497000 Fax: 210 3423988, E-mail: EAGR@europ-assistance.gr, Α.Φ.Μ.997520759 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ..: 1328944600012 επεξεργασίας/Συνεργάτες για την παροχή οδικής βοήθειας καθώς και αναφορικά με τις συμβάσεις εργασίας που συνάπτει με τους υπαλλήλους του. Β. Το Υποκατάστημα είναι Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) αναφορικά με τις συμβάσεις αντασφάλισης που συνάπτει με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας προς τους πελάτες αυτών.

Εάν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας ή εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα του Υποκαταστήματος στην παρακάτω ηλεκτρονική διευθυνση: DPC@EUROP-ASSISTANCE.GR ή αποστείλατε ταχυδρομικώς το αίτημά σας : EUROP ASSISTANCE SA GREEK BRANCH 205 PIREOS STR & PAN.TSALDARI STRS., 177 78 TAVROS, ATHENS GREECE Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Europ Assistance Holding Γαλλίας,στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : eaglobaldpo@europ-assistance.com

2. Σκοπός επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων: 2.1. Το Υποκατάστημα δικαιούται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία, στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της μεταξύ σας και του Υποκαταστήματος ασφαλιστικής ή/και αντασφαλιστικής σύμβασης. Tα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για:

- Την ασφάλιση, την αντασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνου,

- Την ασφάλιση, την αντασφάλιση και διαχείριση συμβολαίων,

- Διαχείριση των φακέλων με σκοπό την διεκπεραίωση αξιώσεων και

- Την κοινοποίηση δεδομένων για τους σκοπούς πρόληψης απάτης 2.2. Το Υποκατάστημα δικαιούται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα και σε κάθε περίπτωση, που αυτό απαιτείται για την συμμόρφωση σε κάθε νομική υποχρέωσή του ή για την διαφύλαξη νόμιμων συμφερόντων του, όπως προς αποτροπή ή πρόληψη απάτης. 2.3. Το Υποκατάστημα δικαιούται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατόπιν ρητής και σαφής σας συναίνεσης, η οποία είναι απαραίτητη μόνον εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν επιτρέπεται εκ της μεταξύ σας σύμβασης ή του νόμου.

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε: Το Υποκατάστημα θα επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα Προσωπικά Δεδομένα, που είναι αυστηρώς απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Συγκεκριμένα, το Υποκατάστημα θα επεξεργάζεται:

• Όνομα, διεύθυνση και έγγραφα ταυτοποίησης

• Τα στοιχεία του οχήματος σας (αριθμός κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας)

• Τραπεζικά στοιχεία

• Ιατρικά στοιχεία

• Πληροφορίες που σχετίζονται με εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες

4. Σε ποιούς κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας: 4 Το Υποκατάστημα θα κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε εταιρίες, θυγατρικές εταιρείες της Europ Assistance S.A, εταιρείες του Ομίλου Generali, εταιρίες Υπεργολάβων Επεξεργασίας, εταιρείες εξωτερικών συνεργατών ή άλλες εταιρείες, οι οποίες κατά καιρούς θα χρειαστεί να παράσχουν υπηρεσίες που καλύπτονται από την ασφαλιστική ή/και την αντασφαλιστική σύμβαση, αλλά και σε όλους τους άλλους φορείς οι οποίοι εκτελούν οποιαδήποτε τεχνική, οργανωτική και λειτουργική δραστηριότητα για να στηρίξουν την ασφάλιση. Οι εν λόγω συνεργάτες ή φορείς ενδέχεται να ζητήσουν να τους παράσχετε ξεχωριστή συγκατάθεση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για δικούς τους σκοπούς.

5. Γιατί απαιτείται η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων σας: Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη προκειμένου να παρέχουμε και να διαχειριζόμαστε το συμβόλαιο, να διεκπεραιώνουμε την αξίωσή σας, στο πλαίσιο της ασφάλισης/αντασφάλισης ή της συνασφάλισης, ή της συνεργασίας μας με υπεργολάβους επεξεργασίας, να προβαίνουμε σε ελέγχους ή να διαπιστώνουμε το επίπεδο ικανοποίησης, να ελέγχουμε διαρροές και απάτες, να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις και, γενικά, να εκτελούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Εάν δεν παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες δυνάμει του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού συμβολαίου.

6. Πού διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε χώρες, περιοχές ή οργανισμούς που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 5 προστασίας, όπως οι ΗΠΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός ΕΕ θα λάβει χώρα σε συμμόρφωση με τις κατάλληλες και δέουσες εγγυήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έχετε το δικαίωμα λήψης σχετικών πληροφοριών και, κατά περίπτωση, λήψης αντιγράφου των εγγυήσεων που υιοθετήθηκαν για τη διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας εκτός ΕΟΧ, κατόπιν επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

7. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: - Πρόσβασης: δικαιούστε να ζητήσετε από το Υποκατάστημα πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα καθώς και αντίγραφο αυτών. - Διόρθωσης – δικαιούστε να ζητήσετε από το Υποκατάστημα να διορθώσει Προσωπικά Δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή, - Διαγραφής – δικαιούστε να ζητήσετε από το Υποκατάστημα να διαγράψει Προσωπικά Δεδομένα όταν υφίσταται ένας από τους ακόλουθους λόγους: 1. Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 2. Όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί τη βάσει της οποίας έγινε η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 3. Όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία που γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, 6 4. Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία, 5. Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του Ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου Κράτους Μέλους στο οποίο υπόκειται το Υποκατάστημα, 6. Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, - Περιορισμού – δικαιούστε να ζητήσετε από το Υποκατάστημα να περιορίσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 1. Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στο Υποκατάστημα να επαληθεύσει την ακρίβεια των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων, 2. Όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων και αντ’ αυτής ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους, 3. Όταν το Υποκατάστημα δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 4. Όταν έχετε αντίρρηση στην επεξεργασία δυνάμει του δικαιώματος εναντίωσης, και κατά της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υποκαταστήματος υπερισχύουν έναντι των δικών σας. Το Υποκατάστημα θα ενημερώσει τα πρόσωπα στα οποία έχει διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα για τυχόν διορθώσεις, απαλείψεις ή περιορισμούς επ’ αυτών, εφόσον κάτι τέτοιο δεν είναι αδύνατο ή δεν απαιτεί υπέρμετρη προσπάθεια - Φορητότητας – δικαιούστε να ζητήσετε από το Υποκατάστημα να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα που παρείχατε, σε άλλον οργανισμό ή/και να ζητήσετε να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα του Υποκαταστήματος στην παρακάτω ηλεκτρονική διευθυνση: DPC@EUROP-ASSISTANCE.GR ή, Εναλλακτικά επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Europ Assistance Holding Γαλλίας,στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: eaglobaldpo@europ-assistance.com Η υποβολή αιτήματος περί άσκησης δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό.

8. Πώς μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία:  Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε Εποπτική Αρχή. Τα στοιχεία επικοινωνίας Εποπτικών Αρχών παρέχονται παρακάτω: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Ελλάδα. www.dpa.gr

9. Πόσο χρόνο φυλάσσονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών ή για όσο χρόνο απαιτείται από τη νομοθεσία.